Regulamin

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Formularz rezerwacyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rezerwacji kolacji.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Restauracja – restauracja Alon Omakase znajdująca się w Warszawie, przy ul. Woronicza 33C, lokal U4.
 4. Strona internetowa – strona internetowa umieszczona pod adresem https://omakase.eu/.
 5. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę  na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności prezentacja oferty Restauracji, udostępnienie możliwości rezerwacji on-line kolacji w Restauracji.
 6. Usługodawca – Izumi s.c., Ul. Woronicza 33c lok. U4, 02-640 Warszawa (NIP 8513188496)
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia; osoba prawna; jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Usług.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin, za pośrednictwem Strony internetowej.

 

§3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy bezpłatną Usługę polegającą na prezentacji oferty Restauracji.
 2. Usługodawca świadczy płatną Usługę polegającą na udostępnienie możliwości rezerwacji on-line kolacji w Restauracji.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona internetowa są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Usługi.
 4. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane Siłą wyższą (zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.), niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

§4 Rezerwacja kolacji

 1. Restauracja Alon Omakase to restauracja typu fine dining z 10 miejscami przy sushi barze, serwująca tradycyjne sushi japońskie.
 2. Restauracja działa wyłącznie w systemie rezerwacji.
 3. Szczegóły dotyczące aktualnej oferty, w tym cen, godzin otwarcia, liczby gości, dostępne są na Stronie internetowej. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. W celu dokonania rezerwacji kolacji Użytkownik powinien wskazać liczbę gości, wybrać termin spośród dostępnych w kalendarzu oraz wypełnić Formularz rezerwacyjny dostępny na Stronie internetowej.
 5. W Formularzu rezerwacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 6. Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane podaniem danych nieprawdziwych lub niekompletnych.
 8. Po uzupełnieniu Formularza rezerwacyjnego i zaakceptowaniu Regulaminu Użytkownik klika w przycisk przekierowujący go do strony umożliwiającej dokonanie płatności. Płatności obsługuje wybrany przez Usługodawcę operator.
 9. Użytkownik może wybrać sposób płatności spośród dostępnych, przy czym dokonanie płatności jest warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji.
 10. Nieopłacona rezerwacja nie wywołuje skutków prawnych i zostaje anulowana.
 11. Po dokonaniu skutecznej rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Jest to jednoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy dotyczącej zamówionej usługi.
 12. Jeżeli kolacja nie może się odbyć w zarezerwowanym terminie z przyczyn dotyczących Usługodawcy, ale od niego niezależnych, w szczególności w przypadku choroby mistrza Alona, nałożenia na niego obowiązku kwarantanny lub izolacji, Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi inny termin lub zwrócić uiszczoną opłatę.
 13. Jeżeli kolacja nie może się odbyć w zarezerwowanym terminie z powodu wystąpienia zdarzeń o charakterze Siły wyższej (zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.), strony ustalą nowy termin.
 14. W Restauracji obowiązuje zakaz palenia oraz zakaz rozmawiania przez telefon.
 15. Usadzenie gości Restauracji ustala personel i Użytkownik nie ma możliwości zmiany wskazanego mu miejsca.
 16. W Restauracji mogą przebywać osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

 

§5 Odstąpienie od Umowy, reklamacje

 1. Użytkownik może odwołać rezerwację lub poinformować Usługodawcę o mniejszej niż wskazana podczas rezerwacji liczbie osób wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail reservations@omakase.eu.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik uprawniony jest do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności według następujących zasad:
  1. odwołanie rezerwacji wcześniej niż 14 przed zarezerwowanym terminem – zwrot 100% dokonanej płatności,
  2. odwołanie rezerwacji między 8 a 14 dniem przed zarezerwowanym terminem – zwrot  70% dokonanej płatności,
  3. odwołanie rezerwacji między 4 a 7 dniem przed zarezerwowanym terminem – zwrot  50% dokonanej płatności,
  4. odwołanie rezerwacji na 3 dni przed zarezerwowanym terminem lub później, w tym także niepojawienie się w Restauracji w ciągu 15 minut od zarezerwowanej godziny – brak możliwości zwrotu dokonanej płatności.
 3. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restaurację produktów, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ww. ustawy), przy czym faktyczne wykonywanie umowy rozpoczyna się najpóźniej 14 dni przed zarezerwowanym terminem.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Strony internetowej, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania, pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mail reservations@omakase.eu.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia.

 

§6 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony internetowej;
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Udostępniając formularz rezerwacyjny Ustawodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników, że:
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Usługodawca.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail reservations@omakase.eu
  3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
   1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Okres przechowywania Danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści dostępne na Stronie internetowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Stronie internetowej za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022